วันที่ 4 ม.ค. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงานว่า นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร.0401.3/12930 ลงวันที่ 28 ธ.ค. ระบุว่าเรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การขอรับโอนข้าราชการตำรวจ ใจความว่า

“เลขาฯนายกฯ” เซ็น รับ ย้ายโอน “บิ๊กรอย”จาก สตช. มาเป็น เลขาฯสมช.

ด้วยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่า พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการตำรวจ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสม จึงมีความประสงค์จะขอรับโอน พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหาร ระดับสูง เงินประจำตำแหน่ง 21,000 บาท) เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551ได้เห็นชอบให้ดำเนินการขอรับโอนแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป

“เลขาฯนายกฯ” เซ็น รับ ย้ายโอน “บิ๊กรอย”จาก สตช. มาเป็น เลขาฯสมช.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณายินยอมการโอนข้าราชการตำรวจรายดังกล่าว เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

“เลขาฯนายกฯ” เซ็น รับ ย้ายโอน “บิ๊กรอย”จาก สตช. มาเป็น เลขาฯสมช.