โค้ชยะ ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค เฮดโค้ช วอลเลย์บอล ทีมชาติไทย เปิดรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าเก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังนี้

กนกพร แสงทอง
พรพรรณ เกิดปราช์ญ
ณัฐณิชา ใจแสน
จิดาภา นาหัวหนอง
สุพัตรา ไพโรจน์
ปิยะนุช แป้นน้อย
วิรัลยุพา อินจันทร์
ดลพร สินโพธ์
ชัชชุอร โมกศรี
อัจฉราพร คงยศ
ธนัชชา สุขสด
พิมพิชยา ก๊กรัมย์
วิภาวี ศรีทอง
ดาริน ปิ่นสุวรรณ
วริศรา สีทาเลิศ
สิริวัลย์ ดีแก้ว
กัตติกา แก้วพิน
ศศิภาพร จัทรวิสูตร
วารุณี การรัมย์
ฑิชากร บุญเลิศ
จรัสพร บรรดาศักดิ์
กัญญารัตน์ ขุนเมือง
ทัดดาว นึกแจ้ง
หัตถยา บำรุงสุข
วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์

นักกีฬาที่มีรายชื่อจะเข้ารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพ ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เวลา 08.00 น. ส่วนนักกีฬาที่ติดภารกิจแข่งขันต่างประเทศ หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันจะเข้ารายงานตัวในภายหลัง

ฝั่งทีมชายของ ปาร์ก กี วอน ก็ประกาศรายชื่อ เพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 ด้วยเช่นกัน

ณรงค์ฤทธิ์ จันภิรมย์
ศิวดล สันหาธรรม
อนุตร พรมจันทร์
สุวิทย์ มหาสิริโยธิน
ปัญญา บุตรสัมฤทธิ์
อมรเทพ คนหาญ
ประเสริฐ ปิ่นแก้ว
ชยุตม์ คงเรือง
ชุติพงศ์ ม่วงเก่า
บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร
ธนภัทร์ เจริญสุข
อนุรักษ์ พันธุ์รัมย์
จักกริช ถนอมน้อย
กฤษฎา นิลไสว
ชัยวัฒน์ ถุงคำ
อนุชิต ภักดีแก้ว
เทพทัต อรรถสาร
ธนทัต ทวีรัตน์
มาวิน มณีวงษ์
นภาเดช พินิจดี
ธนบดี พลเสนา
นครินทร์ อินธนู
ศุภกร เจนไธสง
สุทธิพงษ์ ดรหลักคำ

นักกีฬาทุกคนจะเข้ารายงานตัวในวันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย