สายมูต้องรู้ สวด อิติปิโส 9 จบ พร้อมคำอ่าน วันนี้ทีมปาฏิหาริย์ ช่วงเจนจิราหามาเล่า มีบทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต เสริมบารมีตามวิถีของพุทธศาสนิกชน เพียงวันละ 15 นาที ยิ่งสวดยิ่งดีกับตัวคุณเองเป็นสิ่งที่ทำได้แม้จะอยู่ที่บ้าน เพียงท่อง บทสวดมนต์ อิติปิโส ยิ่งสวดยิ่งดีกับตัวคุณเอง

บทสวดมนต์ อิติปิโส ยิ่งสวดยิ่งดีกับตัวคุณเอง

บทสวดมนต์ อิติปิโส คือ บทสวดสรรเสิญ พระรัตนตรัย ที่ชาวพุทธนิยมสวด ประกอบไปด้วย 3 ท่อน คือ บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ซึ่งแต่ละบทจะกล่าวถึงคุณความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ หากพร้อมแล้วไปดูได้พร้อมกันค่ะ บทสวดมนต์ อิติปิโส ยิ่งสวดยิ่งดีกับตัวคุณเอง

บทสวดมนต์ อิติปิโส ยิ่งสวดยิ่งดีกับตัวคุณเอง

บทสวดมนต์ อิติปิโส 9 จบ

 • อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
 • อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
 • สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
 • ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ
 • สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 • อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 • ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 • สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 • ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา
 • เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย
 • อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

(ท่อง 9 จบ ก่อนนอน)

บทสวดมนต์ อิติปิโส ยิ่งสวดยิ่งดีกับตัวคุณเอง

คำแปลบทสวดอิติปิโส

บทสรรเสริญ พระพุทธคุณ

 • อิติปิ โส ภะคะวา (เพราะเหตุอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น)
 • อะระหัง (เป็นผู้ไกลจากกิเลส)
 • สัมมาสัมพุทโธ (เป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง)
 • วิชชาจะระณะสัมปันโน (เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ)
 • สุคะโต (เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี) โลกะวิทู (เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง)
 • อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ (เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า)
 • สัตถา เทวะมนุสสานัง (เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย)
 • พุทโธ (เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม)
 • ภะคะวาติ. (เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้)

บทสวดมนต์ อิติปิโส ยิ่งสวดยิ่งดีกับตัวคุณเอง

บทสรรเสริญ พระธรรมคุณ

 • สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม (พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว)
 • สันทิฏฐิโก (เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง)
 • อะกาลิโก (เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล)
 • เอหิปัสสิโก (เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด)
 • โอปะนะยิโก (เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว)
 • ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ. (เป็นสิ่งที่ผู้รู้ พึงรู้ได้เฉพาะตน ดังนี้ ฯ)

บทสรรเสริญ พระสังฆคุณ

 • สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ (สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว)
 • อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ (สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว)
 • ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ (สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว)
 • สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ (สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว)
 • ยะทิทัง (ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ) จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา (คู่แห่งบุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ)
 • เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ (นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า)
 • อาหุเนยโย (เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา)
 • ปาหุเนยโย (เป็นผู้ควรแก่สักการะที่จัดไว้ต้อนรับ)
 • ทักขิเณยโย (เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน)
 • อัญชะลีกะระณีโย (เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี)
 • อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. (เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้)

บทสวดมนต์ อิติปิโส ยิ่งสวดยิ่งดีกับตัวคุณเอง

และนี่คือ บทสวดมนต์ อิติปิโส สวดเสริมดวง เพิ่มสิริมงคลแก่ชีวิต สวดได้ทุกวันจะมีอานุภาพสูงมาก ลองนำปรับไปใช้กันดูได้เลยค่ะ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊กชื่อ เพจปาฏิหาริย์