ตรวจหวย ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดให้ตรวจสลาก ธ.ก.ส.16/3/67 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง ครั้งที่ 4 สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 ครั้งที่ 11 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 30 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ครั้งที่ 20 ชุดมั่งมีทวีโชค ครั้งที่ 7 รางวัลสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ครั้งที่ 15 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 54 งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2567

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 60,000,000 บาท

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง : GC 7579356

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่งคง 4 : SO 7579356

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 : ญM 7579356

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 : ฎE 7579356

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมั่งมีทวีโชค : CQ 7579356

รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท

1D 7579356

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่งคง 4 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 10,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท

7579356

รางวัลที่ 2 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 5,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท

7249831 9571771 7968141

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 150 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 20 บาท

785

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 10 บาท

866

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 50 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท

4246

รางวัลที่ 3 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่งคง 4 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 2,500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท

6213345 0368598 9907443 0631613 7935328

1666962 8192377 1365762 9301531 4298567

รางวัลที่ 4 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 20,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 1,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท

1174951 7789405 8825963 8779410 9389641

8866368 7475236 7477975 6969588 7590657

9655533 7215800 6696878 4767923 6290396

0661314 2837769 9578484 1476170 5393303

รางวัลที่ 5 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 10,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 500 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท

9161392 8658870 6410517 2259166 1024510

5874319 4811809 5369663 1981331 3845220

6066402 4723380 1977927 9415327 2399494

7595347 7224403 1336797 4460777 1996303

2712978 1747227 9666472 4754305 9749591

7272435 9921726 5705495 2018616 2931102

0377695 9456349 5763516 0577838 7935791

3505743 9690687 3208103 6153693 4504579

3300075 7415965 5685088 7944683 5309137

1615827 4278508 7476247 6083833 9410406

8505963 3712875 9593905 8212247 3957638

5942518 2166220 3874860 5476516 2371469

3080053 8632956 1486747 1779957 1262334

9324906 5939346 6211697 9204819 5640349

3532782 7892242 4780580 7492684 4325590

3645781 9820226 4055645 3909690 8682552

4496459 9606896 6290037 1769628 9857837

9296209 9598265 5109857 7950330 7000165

3779114 2134494 9805385 6552183 9368462

3969717 0263836 4019925 3365599 6306659